0939673111

Giao kết hợp đồng thương mại là gì? Nguyên tắc, nội dung và trình tự giao kết hợp đồng

Hoạt động thương mại điện tử không còn quá xa lạ với mỗi doanh nghiệp trong thời đại 4.0. Chính vì vậy giao dịch điện tử ngày càng phát triển.. Điều này đặt ra một thử thách lớn trong việc thiết lập quy trình giao kết hợp đồng để có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

 1. Giao kết hợp đồng thương mại là gì?

Có thể hiểu giao kết hợp đồng thương mại là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau để cùng xác lập hợp đồng thông qua bàn bạc, trao đổi và thương lượng.

Giao kết hợp đồng thương mại thực chất là quá trình thỏa thuận, thương lượng. Theo đó các bên thực hiện sự bày tỏ và thống nhất ý chí nhằm hướng tới những lợi ích nhất định.

giao kết hợp đồng thương mại

2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng thương mại

Căn cứ theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, hợp đồng thương mại được giao kết với những nguyên tắc sau:

Thứ nhất: Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội

Các bên được toàn quyền tự do cam kết, thỏa thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự về việc giao kết hợp đồng. Giao kết hợp đồng với đối tác nào, thời điểm, địa điểm, nội dung, phương thức giao kết hợp đồng… Nếu cam kết, thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Thứ hai: Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng trong giao kết hợp đồng

Xuất phát từ nguyên tắc tự nguyện cam kết, thoả thuận và nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ dân sự. Khi giao kết hợp đồng thương mại, các thương nhân hoàn toàn tự nguyện. Tức là được tự do thể hiện ý chí, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào.

Các bên đều bình đẳng, không được phân biệt thành phần kinh tế, quy mô, loại hình tổ chức, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, kể cả ngành nghề độc quyền. Trong quá trình ký kết hợp đồng thương mại các bên cần thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại được giao kết vào thời điểm các bên đạt được sự thỏa thuận. Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định khác nhau phụ thuộc vào cách thức giao kết và hình thức của hợp đồng. Theo quy định của Điều 400 Bộ luật Dân sự 2015 có thể xác định thời điểm giao kết hợp đồng thương mại như sau:

– Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết

– Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng. Là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn. Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

-Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng

-Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản. Là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng thương mại giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng. Là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

Trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc luật liên quan có quy định khác. Hợp đồng thương mại được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức giao kết hợp đồng thương mại

4.1. Giao kết hợp đồng thương mại bằng lời nói

Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

Tuy nhiên pháp luật không nói rõ đó là thời điểm cụ thể nào nên trên thực tế. Nếu các bên giao kết hợp đồng bằng lời nói thì cần chú ý thời điểm giao kết. Là thời điểm mà các bên đã hiểu rõ về nội dung cơ bản của hợp đồng. Chấp thuận thực hiện nó trong điều kiện hiểu biết đó.

4.2. Giao kết hợp đồng thương mại bằng văn bản

Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. Hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Ngoài ra, theo quy định hình thức giao dịch dân sự. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký. Thì phải tuân theo quy định đó (Khoản 2 Điều 119 Bộ Luật Dân sự 2015).

Như vậy, hợp đồng bằng văn bản được giao kết trong các trường hợp:

– Hai bên ký trực tiếp vào hợp đồng. Thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng là thời điểm giao kết. Nếu không ký được, các bên có thể sử dụng các hình thức điểm chỉ, lăn tay. Các hình thức nhận dạng khác (thời điểm bên sau cùng điểm chỉ, lăn tay. Thực hiện các hình thức nhận dạng khác vào hợp đồng là thời điểm giao kết).

– Hợp đồng được công chứng, chứng thực hay đăng ký. Cũng được xem là thời điểm hợp đồng hình thành tùy theo thỏa thuận và quy định cụ thể của pháp luật.

hình thức giao kết hợp đồng thương mại

4.3. Giao kết hợp đồng thương mại thông qua đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết

Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết. Nghĩa là nếu các bên không có điều kiện giao kết trực tiếp bằng văn bản theo thông lệ. Ký trực tiếp trong văn bản hợp đồng thống nhất. Thì các bên có thể giao kết thông qua đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết.

4.4 Giao kết hợp đồng thương mại bằng thông điệp dữ liệu (email, fax,…)

Ngoài văn bản, lời nói, pháp luật còn thừa nhận hình thức giao kết hợp đồng bằng thông điệp dữ liệu. Nhưng để đảm bảo tính pháp lý thì việc giao kết phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 Loại thông điệp dữ liệu: dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác.

– Phương thức thực hiện: thông qua trao đổi thông điệp dữ liệu. Ví dụ: trao đổi email giữa các bên liên quan đến nội dung hợp đồng. Từ đề nghị giao dịch đến chấp thuận giao dịch đều bằng email.

– Thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết. Ví dụ: email chứa thông tin giao dịch phải truy cập vào được (mở, xem email), được đảm bảo bằng sự khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu một cách tin cậy. Duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu. Và chứng minh được điều đó khi cần thiết (nhất là khi có tranh chấp).

– Thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo quan hệ. Đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng.

5. Nội dung của giao kết hợp đồng thương mại

-– Các chủ thể tham gia hợp đồng. Đây là nội dung cơ bản và bắt buộc trong một hợp đồng thông thường. Cần cung cấp các thông tin như tên, số điện thoại, số CMND/ CCCD (đối với các nhân). Địa chỉ (đối với cá nhân) và trụ sở công ty (đối với pháp nhân), fax,…

– Đối tượng của hợp đồng: Hợp đồng mà bên đề nghị đề nghị giao kết hướng tới là gì? Đối tượng là hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện công việc,… Thông thường đề nghị giao kết hợp đồng thường có các thông tin về chủng loại, số lượng, chất lượng… của đối tượng của hợp đồng.

– Nội dung hợp đồng: Đây là những điều khoản khái quát về những gì bên đề nghị giao kết đưa ra. Thể hiện mong muốn, ý chí của bên đề nghị giao kết hợp đồng.

– Giá và phương thức thanh toán. Giá được hiểu là giá trị đối với đối tượng của hợp đồng hay còn là giá trị của hợp đồng. Bên đề nghị sẽ đưa ra mức giá mong muốn của mình. Các bên sẽ thanh toán cho cho ai, thanh toán bằng tiền mặt hay qua ngân hàng,… Chia thành bao nhiêu đợt thanh toán, mỗi lần thanh toán bao nhiêu,…

– Địa điểm, phương thức và thời gian thực hiện. Bên đề nghị cần xác định về địa điểm thực hiện hợp đồng tại đâu? thời điểm thực hiện vào lúc nào?…

– Quyền và nghĩa vụ của các bên: Căn cứ vào các điều khoản và giá trị hợp đồng. Đồng thời dựa trên những quyền lợi chính đáng. Bên đề nghị sẽ đưa ra đề nghị về quyền và nghĩa vụ của các bên. Đối với từng loại hợp đồng cụ thể thì pháp luật có quy định cơ bản nhất đối với quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng đó.

– Thời hạn hợp đồng: Đây là điều khoản quan trọng đối với quá trình thực hiện hợp đồng. Bên đề nghị cần đưa ra thời hạn bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng (thời gian giao hàng, thời gian thực hiện dịch vụ,…). Thời điểm kết thúc hợp đồng.

– Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. Bên đề nghị cũng đưa ra các nội dung về việc phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trên cơ sở pháp luật. Và mong muốn của mình.

– Chấm dứt hợp đồng: Cần phải có nội dung về các trường hợp chấm dứt hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng và hệ quả pháp lý của nó;…

– Giải quyết tranh chấp: Nếu có tranh chấp xảy ra thì chọn cách giải quyết nào? Chọn con đường Tòa án hay Trọng tài để giải quyết?…

Kết luận

Khi các bên được đề nghị chấp thuận giao kết hợp đồng thương mại thì hợp đồng được hình thành. Khi quan hệ hợp đồng được đề nghị xuất hiện. Thì sự tồn tại của đề nghị giao kết hợp đồng thương mại chấm dứt. Hy vọng bài viết này, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định hiện hành về nguyên tắc, nội dung, trình tự giao kết hợp đồng thương mại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *