Tổng quan:

  • Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
  • Công tác tuyển dụng được quy trình hóa một cách hoàn chỉnh từ khâu lập kế hoạch, tiếp nhận yêu cầu, nhập thông tin ứng viên, thi tuyển cho đến khi kết thúc tuyển dụng, chuyển ứng viên đạt sang bộ phận thử việc.

Quy trình:

Chức năng của phân hệ:

  • Kế hoạch tuyển dụng: cho phép thiết lập nội dung tuyển dụng theo từng vị trí, số vòng thi, tên vòng tuyển dụng, nội dung thi tuyển, điểm chuẩn, trọng số …
  • Quản lý đợt tuyển dụng: Cho phép tạo mới và quản lý từng đợt tuyển dụng bao gồm: mã đợt, tên đợt, tên vị trí tuyển, số lượng tuyển cán bộ tuyển dụng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, yêu cầu của từng vị trí….
  • Phần mềm hỗ trợ quản lý chi phí cho từng đợt tuyển dụng.
  • Quản lý thông tin ứng viên: cho phép nhập thêm hồ sơ ứng viên, phần mềm hỗ trợ lấy danh sách ứng viên từ nhiều nguồn: website, …. Cho phép chuyển vị trí ứng tuyển cho từng ứng viên.
  • Lập lịch hẹn cho từng ứng viên: Phần mềm hỗ trợ gửi email, in phiếu hẹn lich tuyển dụng đến từng ứng viên…

Màn hình quản lý đợt tuyển dụng

  • Đánh giá phân loại ứng viên: Cho phép ựa chọn ứng viên theo nhu cầu của nhà tuyển dụng.
  • Phân bổ và tiếp nhận: bao gồm ứng viên chờ phân bổ và ứng viên chờ duyệt. Trong phần này phần mềm hỗ trợ tạo hợp đồng thử việc và chuyển sang dữ liệu nhân sự.
  • Hệ thống báo cáo….