0939673111

Tổng quan:

 

  • Tính năng quản lý đồng phục được sinh ra nhằm giúp doanh nghiệp quản lý dễ dàng những trang thiết bị và đồng phục đã cấp phát cho người lao động
  • Việc quản lý, thu hồi các tài sản đã cấp phát cho nhân viên vẫn là một trong những nhu cầu cấp thiết của mỗi doanh nghiệp

 

Giao diện quản lý:

 

Chức năng của phân hệ:

  • Quản lý nhóm đồng phục: Áo, Quần, Biển tên …
  • Danh mục kích thước
  • Quản lý tình trạng đồng phục: cũ, mới, hỏng, hủy
  • Quản lý danh mục đồng phục: Mã, Tên, Tên ngắn, Nhóm đồng phục
  • Kho cấp phát đồng phục

– Khai báo các thông số mặc định như: Số lượng, loại đồng phục, giá, đơn vị tính… cho từng bộ phận.

– Công dụng khi cấp đồng phục có thể cấp nhanh luôn từ kho.

– Với mỗi nhân viên thuộc bộ phận được khai báo sẽ được cấp các mẫu đồng phục theo số lượng kho, mẫu đồng phục của kho.

  • Quản lý số lượng nhập đồng phục: Cho phép khai báo số lượng các đồng phục theo từng bộ phận
  • Quản lý cấp phát đồng phục cho nhân viên: Cấp phát đồng phục cho nhân viên, quản lý số lượng, loại đồng phục, ngày cấp, giá…
  • Kết xuất báo cáo có liên quan