Tổng quan:

  • Giúp quản lý toàn bộ quá trình đào tạo từ khâu lập kế hoạch, diễn biến, kết quả, chi phí… từ quản lý các đợt đào tạo cơ bản đến đào tạo nâng cao.
  • Là công cụ đắc lực hỗ trợ nhà quản lý sàng lọc và đưa ra các quyết định lựa chọn những thành viên ưu tú trong doanh nghiệp đề bạt thăng chức.
  • Phần mềm giúp lưu vết và theo dõi toàn bộ quá trình đào tạo tại doanh nghiệp gắn với từng nhân viên.

Quy trình:

Chức năng của phân hệ:

  • Quản lý lập kế hoạch đào tạo: Chức năng khai báo các khóa đào tạo hàng năm theo từng bộ phận, chức vụ, chuyên ngành. Định nghĩa khóa đào tạo theo trạng thái: Bắt buộc & tự nguyện.
  • Quản lý các khóa đào tạo: Chức năng liệt kê các khóa đào tạo cho phép NSD có thể tra cứu và lựa chọn đăng ký các khóa đào tạo phù hợp với mình. Công cụ tìm kiếm nhân viên phù hợp theo từng khóa đào tạo.
  • Quản lý chi phí từng khóa đào tạo: chi tiết theo từng nhân viên. Giúp cho nhà quản lý nhân sự tự hoạch định kế hoạch đào tạo, chi phí, nội dung và quản lý kết quả đến các đối tượng quan tâm.
  • Cập nhật kết quả đào tạo – đánh giá sau từng khóa đào tạo.