Tổng quan:

  • Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên: Nhân viên biết được kết quả/hiệu quả lao động của mình và nhà quản lý xác định được các điểm cần cải tiến, bổ sung, quy hoạch nhân sự.
  • Giúp lãnh đạo có cái nhìn bao quát: Đánh giá được năng lực làm việc của nhân viên, làm cơ sở trả lương, trả thưởng cho nhân viên; đánh giá chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, sàng lọc nhân viên yếu kém, phát hiện nhân tài, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách quản trị nguồn nhân lực.
  • Theo dõi sự tiến bộ của người lao động: thông qua các kỳ đánh giá, đánh giá được sự cải tiến và chất lượng, năng suất lao động, theo dõi được quá trình thăng tiến của người lao động.

 

Quy trình:

Chức năng của phân hệ:

Quản lý bộ chỉ tiêu đánh giá: Cho phép đánh giá nhân viên theo 2 chỉ tiêu:

Đánh giá theo KPI: Cho phép khai báo chỉ tiêu cả năm, khai báo các nhóm chỉ tiêu, danh mục chỉ tiêu đánh giá theo tháng. Kết quả được tự động link sang bảng lương để thực hiện tính lương.

Đánh giá hiệu quả công việc: Cho phép khai báo cách thức đánh giá, xếp loại nhân viên theo thang điểm, khai báo danh mục các kỳ, các loại đánh giá. Cho phép khai báo đánh giá nhân viên từ nhiều nguồn: Nhân viên tự đánh giá, người quản lý đánh giá…

  • Quản lý theo dõi đánh giá theo đợt
  • Quản lý tổng hợp đánh giá và xếp loại
  • Quản lý đánh giá nhân viên
  • Báo cáo và thống kê

 

Màn hình kết quả đánh giá nhân viên trong kỳ