0939673111

Mô hình 8 chiếc hộp của Paul Boselie

Một mô hình nhân sự khác nhau mà thường sử dụng để mô hình hóa những gì chúng ta làm trong quản trị nhân sự. Là mô hình 8 chiếc hộp của Paul Boselie. Mô hình 8 hộp cho thấy các yếu tố bên ngoài và bên trong khác nhau. Ảnh hưởng đến hiệu quả của những gì chúng ta làm trong quản trị nhân sự.

1. Mô hình 8 chiếc hộp của Paul Boselie

Trước hết, bạn thấy bối cảnh thị trường chung bên ngoài, bối cảnh thị trường dân số bên ngoài, bối cảnh thể chế chung bên ngoài và bối cảnh thể chế dân số bên ngoài. Đây là những lực lượng bên ngoài ảnh hưởng đến cách chúng ta làm nhân sự.

Tiếp theo đó là cấu hình. Nó bao gồm như lịch sử, văn hóa và công nghệ được sử dụng của công ty. Và tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp trong nhân sự. Những gì chúng ta muốn đạt được và hiệu quả của chúng ta trong các chính sách nhân sự của mình. Tất cả những yếu tố này ảnh hưởng đến chiến lược nhân sự của doanh nghiệp.

2. Chiến lược nhân sự 

Hoạt động liên quan đến nguồn nhân sự dự định: Ở đây là các ý định của nhà quản lý với việc tuyển dụng, đào tạo và các vấn đề thực tiễn khác.Nhưng mô hình này cho thấy nó chỉ là điểm khởi đầu.

Hoạt động liên quan đến nhân sự thực tế: Chúng ta có thể có ý định lớn nhưng việc thực hiện các hoạt động nhân sự là sự hợp tác giữa nhân sự và người quản lý. Khi người quản lý quyết định làm những điều khác biệt, ý định có thể tốt đẹp. Nhưng thực tế thực tế có thể rất khác nhau.

Hoạt động liên quan đến sự nhận thức của nhân sự: Đây là cách nhân viên nhận thức được những gì diễn ra trong tổ chức. Nhân sự và người quản lý có thể làm tốt công việc của họ. Nhưng họ có thể có những cảm nhận khác nhau và khác hoàn toàn so với dự định, nhận thức sẽ không phản ánh các hoạt động nhân sự thực tế.

Kết quả nhân sự: Các thực tiễn nhân sự nhận thức dẫn đến kết quả nhân sự nhất định. Những cái này tương tự như mô hình nhân sự tiêu chuẩn của HRM, được mô tả ở trên.

Và cuối cùng, từ kết quả nhân sự sẽ dẫn đến các mục tiêu nhân sự quan trọng. Nghĩa là hiệu quả chi phí, tính linh hoạt, tính hợp pháp,… Từ đó dẫn đến các mục tiêu kinh doanh cuối cùng. Ví dụ như lợi nhuận, thị phần, vốn hóa thị trường. Tất cả đều liên quan đến khả năng tồn tại của tổ chức. Và các yếu tố khác giúp xây dựng lợi thế cạnh tranh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *