0939673111

Cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ phổ biến hiện nay

Cách tính lương theo ca cho nhân viên, viên chức như thế nào mới đúng quy định? Hệ số lương theo giờ cơ bản, bậc lương tăng ca là bao nhiêu? Và cần lưu ý điều gì khi tính lương tăng ca?

 1. Lương tăng ca là gì?

Lương tăng ca là chi phí doanh nghiệp trả thêm cho người lao động. Nếu người lao động làm thêm ngoài khung giờ làm việc. Mà doanh nghiệp quy định trong hợp đồng lao động. Trong môi trường công sở, lương tăng ca, lương làm thêm giờ. Còn được gọi là lương OT (Overtime pay), tiền làm thêm giờ.

Lương của người lao động sẽ được tính theo quy định của pháp luật và chính sách lương thưởng áp dụng của mỗi doanh nghiệp, tổ chức. Tăng ca là quyền lợi của người lao động. Chính vì vậy người sử dụng lao động không được bắt ép nhân viên làm thêm giờ dù dưới bất cứ hình thức nào.

cách tính lương làm thêm giờ đơn giản

2. Khi nào người lao động được tính tăng ca?

2.1 Xác định thời gian làm việc bình thường

Căn cứ vào Điều 105 Luật Lao Động 2019, nếu làm việc theo ngày thì thời gian làm việc không quả 8 giờ trong ngày và không quá 48 giờ trong tuần.

Nếu trả lương nhân viên theo tuần, giờ làm việc không quá 10 giờ/ngày và 48 giờ/tuần. Các doanh nghiệp hành chính nhà nước thường áp dụng 40 giờ/tuần.

Trong trường hợp người lao động đảm nhận công việc đặc biệt độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc. Theo danh mục của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội ban hành thì không làm quá 6 giờ/ngày.

Nếu không thể hoàn thành công việc trong giờ làm việc hành chính hoặc làm thêm ngoài giờ hành chính. Người lao động hoàn toàn có thể sắp xếp để làm bù vào các thời điểm khác.

2.2 Các điều kiện được công nhận làm thêm giờ

Hãy lưu ý rằng việc làm thêm giờ, tăng ca cần tuân thủ theo Luật Lao Động và chính sách của doanh nghiệp. Dưới đây là những điều kiện về tăng ca mà người lao động và người sử dụng lao động cần chú ý:

Làm thêm giờ, tăng ca phải có sự đồng ý của người lao động.

Số giờ làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày.

Nếu áp dụng cơ chế làm việc theo tuần. Tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ tăng ca không quá 12 giờ/ngày, không quá 40 giờ/tháng.

Nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày.

Sau mỗi thời gian làm thêm giờ. Doanh nghiệp phải sắp xếp thời gian để người lao động được nghỉ bù.

Trong 1 năm, số giờ làm thêm không quá 200 giờ. Trừ một số ngành nghề đặc thù khác là 300 giờ. (Theo Khoản 3 Điều 107 Luật Lao Động)

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm: giờ làm việc được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Khi làm việc trong khoảng thời gian này. Người lao động sẽ được coi là đủ điều kiện để nhận lương làm thêm giờ, tăng ca.

3. Tổng hợp cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ

3.1 Tính tiền lương tăng ca vào ban ngày

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Căn cứ vào Điều 105 Bộ Luật Lao Động 2019, người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ bình thường. Do người sử dụng lao động quy định. Công thức tính lương trong trường hợp này như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Các khoản trong công thức trên được hiểu như sau:

Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. Là tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng, tuần, ngày. Mà người lao động làm thêm giờ chia cho tổng số giờ thực tế làm việc. Số giờ không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng. Không quá số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật và không tính số giờ làm thêm.

Lưu ý tiền lương thực trả không bao gồm:

 • Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc ban đêm, tiền lương ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.
 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Lao Động, tiền thưởng sáng kiến.
 • Tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ cho người lao động như đi lại, xăng xe, điện thoại nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ…
 • Tiền hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, khi có người thân kết hôn, sinh nhật, bệnh nghề nghiệp. Và các khoản trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động

Mức ít nhất 150% so với tiền lương thực trả được áp dụng khi người lao động làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200% so với tiền lương thực trả được áp dụng khi người lao động làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300% so với tiền lương thực trả được áp dụng khi người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương với người lao động hưởng lương ngày.

 • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

cách tính lương tăng ca, làm thêm theo sản phẩm

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được nhận lương tăng ca khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường. Để tăng sản lượng, khối lượng sản phẩm ngoài định mức lao động theo định mức với người sử dụng lao động. Công thức tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x số sản phẩm làm thêm

Mức ít nhất 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Được áp dụng với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Được áp dụng với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Được áp dụng với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

3.2 Tính tiền lương tăng ca vào ban đêm

 • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, nếu tăng ca sẽ được hưởng lương tính theo công thức sau:

cách tính lương tăng ca vào ban đêm

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được tính theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường. Hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ. Có hưởng lương có cách tính cụ thể như sau:

 • Ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. Với người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngay đó. (Trước khi làm thêm ban đêm).
 • Ỉt nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. Với người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngay đó. (Trước khi làm thêm ban đêm).

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần bằng ít nhất 200%. So với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày bình thường.

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bằng ít nhất 300%. So với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường. 

 • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm làm thêm vào ban đêm, cách tính lương như sau:

Chi tiết về cách xác định đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường:

 • Ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Trong trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó. (Trước khi làm thêm ban đêm)
 • Ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Trong trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó. (Trước khi làm thêm ban đêm)

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%. So với giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300%. So với giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Kết luận

Hy vọng cách tính lương tăng ca theo đúng quy định hiện hành. Cả người lao động cũng như người sử dụng lao động ,đặc biệt là bộ phận HR, kế toán cần nắm rõ cách tính lương làm thêm giờ để đảm quyền lợi chính đáng. Ngoài tính lương bằng Excel, doanh nghiệp cũng có thể thiết lập trên phần mềm để nâng cao tính hiệu quả, chính xác, minh bạch trong nghiệp vụ tiền lương.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *