0939673111

CÁC CÔNG VIỆC NHÂN SỰ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM TRONG THÁNG 6/2023

1. Thông báo tình hình biến động lao động cho tháng 5/2023 (nếu có):

Trong tháng 05/2023, nếu số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp biến động (tăng hoặc giảm) thì doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Cụ thể như sau:
▪️Hồ sơ: Thông báo về tình hình biến động lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
▪️Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 03/6/2023 (thứ Bảy).
▪️Lưu ý: Trường hợp trong tháng 6/2023, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
 
Công việc nhân sự
 

2. Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 06 tháng

Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:
▪️Thời hạn báo cáo: trước ngày 05/6/2023 (thứ Hai).
▪️Báo cáo theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo về tình hình thay đổi lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
▪️Lưu ý: Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp còn phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.
(Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

3. Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động định kỳ 06 tháng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể như sau:
▪️Báo cáo theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
▪️Báo cáo định kỳ 06 tháng gửi trước ngày 20/6/2023 (thứ Ba).
(Căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).
 
tình hình cho thuê lao động

4. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho tháng 6/2023

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) trích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động trong tháng 6/2023 như sau:
▪️Tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc được trích nộp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc.
▪️Thời hạn trích nộp tiền đóng bảo hiểm chậm nhất là ngày 30/6/2023 (thứ Sáu).
(Căn cứ khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017).

5. Nộp kinh phí công đoàn cho tháng 6/2023

Doanh nghiệp tiến hành việc trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 6/2023 như sau:
▪️ Mức trích nộp: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
▪️Thời hạn nộp: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào thứ Sáu, ngày 30/6/2023.
(Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *