0939673111

Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/7/2022. 

Đối tượng áp dụng gồm:

1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

3- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Nghị định này.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ. 

Dưới đây là chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 1.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 2.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 3.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 4.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 5.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 6.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 7.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 8.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 9.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 10.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 11.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 12.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 13.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 14.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 15.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 16.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 17.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 18.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 19.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 20.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 21.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 22.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 23.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 24.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 25.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 26.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 27.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 28.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 29.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 30.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 31.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 32.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 33.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 34.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 35.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 36.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 37.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 38.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 39.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 40.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 41.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 42.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 43.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 44.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 45.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 46.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 47.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 48.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 49.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 50.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 51.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 52.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 53.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 54.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 55.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 56.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 57.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 58.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 59.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 60.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 61.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 62.
Trên đây là bài viết FTSHRM chia sẻ cùng với người lao động về các quy định mới của Luật lao động, giúp NLĐ nắm bắt được quyền lợi của mình. Tìm hiểu nhiều bài viết hơn về nhân sự TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *